6.2.1.1 សមាមាត្រប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទដែលប្រើសេវាអនាម័យដែលមានការកែលម្អជាមូលដ្ឋាន