6.1.1.3 សមាមាត្រប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទដែលប្រើសេវាប្រភពទឹកសម្រាប់ផឹកជាមូលដ្ឋាន