4.6 ចំនួនឃុំដែលអនុវត្តន៍ការគ្រប់គ្រងអនាម័យពេលមានរដូវ