3.8 ចំនួន​ស្រុក​ដែលមាន​សហគ្រិនផ្តល់​ផលិត​ផល និងសេវា​អនាម័យ​ជា​មូ​លដ្ឋាន