3.2 % គ្រួសារនៅក្នុងបរិស្ថានប្រឈមដែលទទួលបានសេវាអនាម័យជាមូលដ្ឋាន