3.1 % គ្រួសារក្រីក្រដែលទទួលបានសេវាអនាម័យជាមូលដ្ឋាន