2.3 ចំនួនប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​តាម​ទុយោ​ដែល​គ្រប់គ្រង​ដោយសហគមន៍​[ដោយ​អនុលោមតាម​​សៀវភៅ​ណែនាំ​ ត្រួតពិនិត្យ​បច្ចេកទេស​ ការ​គូស​ប្លង់ និង​សាងសង់​សំណង់​ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត​នៅ​ជនបទ​របស់​ ក.អ.ជ ]