2.2 % គ្រួសារ​នៅ​ក្នុង​តំបន់ប​រិស្ថានប្រឈម ដែលទទួលបាន​សេវា​ផ្គត់ផ្គត់​ទឹក​ស្អាត​ជា​មូលដ្ឋាន​ដែល​មាន​ពេញមួយឆ្នាំ