2.1 % នៃគ្រួសារ​ក្រីក្រី​ដែល​ទទួលបាន​សេវា​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត​នៅ​ជនបទ​ជាមូលដ្ឋាន​ដែល​មានពេញមួយឆ្នាំ​