1.18 ចំនួនស្រុកដែល​ទទួលការ​ផ្ទេរ​មុខងារអនាម័យ​​នៅជនបទ (D&D)