1.17 ចំនួនស្រុកដែល​ទទួលការ​ផ្ទេរ​មុខងារផ្គត់ផ្គង់ទឹក​នៅជនបទ (D&D)