1.16 ចំនួនខេត្ត​ដែលមានផែនការ​ត្រៀម​បង្ការ និង​ឆ្លើយតប​គ្រោះ​អាសន្នសម្រាប់ RWSSH ត្រូវ​បានអនុម័ត​នៅថ្នាក់ខេត្ត​