1.15 ចំនួនឃុំ​ដែល​វិភាគ​ថវិកា​សម្រាប់អនាម័យនៅជនបទ​នៅក្នុង​ផែនការ​វិនិយោគ​ឃុំ​