1.14 ចំនួនឃុំ​ដែល​វិភាជថវិកា​សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹកជនបទ​នៅក្នុង​ផែនការ ​វិនិយោគឃុំ​