1.1 ចំនួន PWG ដែល​រៀបចំ​កិច្ច​ប្រជុំយ៉ាង​តិចបីដង រួមបញ្ចូលរបៀបវារៈអំពី​ WASH និងអាហារូបត្ថម្ភ​ យ៉ាង​តិច​មួយ